KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DLA PACJENTÓW I INNYCH OSÓB ODWIEDZIAJĄCYCH BUDYNEK W LESZNIE
PRZY UL. 17 STYCZNIA 23 W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Działając w imieniu i na rzecz spółki NOVA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwanej dalej Spółką lub Administratorem, zgodnie z art.  12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym.

  1. Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest NOVA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lesznie, ul. 17 Stycznia 23, 64-100 Leszno, KRS 0000758583, REGON 381836335, NIP 6972356839.

  1. Jak można się z nami skontaktować w związku
    z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych?

Może Pani/ Pan skontaktować się z Nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: klinika@novaclinicleszno.pl, telefonicznie pod numerem: 788 212 166 lub pisemnie na adres spółki.

III. Jaki jest zakres monitoringu wizyjnego?

Monitoringiem objęty jest teren wokół budynku, hol obejmujący wejście do siedziby oraz recepcję.

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie wizerunku przez naszą firmę?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO,  to jest uzasadniony interes administratora.

  1. Skąd pozyskujemy Pani/ Pana dane osobowe?

Uzyskujemy je poprzez zapis na urządzeniach służących do monitoringu wizyjnego.

  1. Jak długo przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe?

Zapis z monitoringu wizyjnego jest przechowywany maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że przepisy prawa wymagają jego przechowywania przez okres dłuższy lub nagranie obrazu stanowi dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub może on stanowić dowód w postępowaniu. Wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

VII. Jakie uprawnienia przysługują Pani/ Panu w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych?

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych- może Pani/Pan żądać, abyśmy udzielili Pani/ Panu informacji, czy przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe, przekazali Pani/ Panu zestaw informacji odpowiadający, a także wydali kopię tych danych,

• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– jeżeli Pani/ Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/ Pana dane, może Pani/ Pan zażądać, abyśmy je usunęli,

Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas jest największym źródłem dobrego samopoczucia

Hipokrates

Fakty z działalności kliniki

Zadowolonych klientów​
Wykonanych zabiegów​
Usuniętych żylaków
Specjalistyczne urządzenia

zadzwoń i umów się

788 212 166​

Nasz adres

NOVA CLINIC LESZNO S. Z O.O. SP. K.

ul. 17 Stycznia 23

64-100 Leszno