regulamin organizacyny

NOVA CLINIC

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą w Lesznie

Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka NOVA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. -zwana dalej Spółką – działa w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 z późniejszymi zmianami),

 2. ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 z późniejszymi zmianami),

 3. umowę spółki komandytowej oraz uchwały wspólników,

 4. inne przepisy regulujące działalność podmiotów leczniczych,

 5. niniejszy regulamin organizacyjny.

§ 2

NOVA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podmiotem leczniczym, będącym przedsiębiorcą, działającym w formie spółki komandytowej i prowadzi zakład leczniczy pod nazwą NOVA CLINIC, w którym wykonywane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Podmiot leczniczy działa pod firmą: NOVA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

§ 3

Siedzibą NOVA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest Leszno.

Cele i zadania podmiotu

§ 4

Celem działania podmiotu leczniczego jest prowadzenia działalności leczniczej polegającej na promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 5

Do zadań Spółki należy w szczególności:

 1. promocja zdrowia,

 2. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych,

 3. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

Struktura organizacyjna

§ 6

 1. Strukturę organizacyjna podmiotu tworzą:

 1. dział pielęgniarek,

 2. dział administracyjno-techniczny.

 1. Skład działu administracyjno-technicznego stanowi rejestracja.

Zasady kierowania i reprezentowania podmiotu leczniczego

§ 7

Bieżącą działalnością podmiotu leczniczego kieruje komplementariusz Spółki, to jest spółka NOVA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, w imieniu której działa uprawniona do samodzielnej reprezentacji Lucyna Rodzeń.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 8

Świadczenia zdrowotne udzielne są wyłącznie w siedzibie i pod adresem Spółki, to jest: ul. 17 Stycznia 23, 64-100 Leszno.

Zakres oraz przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 9

 1. Spółka udziela świadczeń odpłatnie. Spółka nie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Świadczenia zdrowotne udzielne są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

 3. Spółka prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wysokość opłat określa cennik znajdujący się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 10

 1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub mailowo w celu umówienia wizyty.

 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem według listy oczekujących na świadczenia. Czas oczekiwania na realizację świadczenia uzależniony jest od ilości pacjentów.

 3. NOVA CLINIC udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00, a w sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00. Zakład leczniczy jest nieczynny w niedzielę.

 4. Rejestracja przyjmuje zgłoszenia pacjentów w dniu pracujące.

 5. Pacjent zobowiązany jest przybyć na umówioną wizytę u lekarza co najmniej 5-10 minut przed spotkaniem w celu uzupełnienia dokumentacji.

 6. W razie rezygnacji z umówionej wizyty pacjent zobowiązany jest poinformować NOVA CLINIC najpóźniej w poprzedzającym dniu roboczym do godz. 16:00.

 7. W przypadku, gdy wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych badań przed wizytą lekarską, pacjent zobowiązany jest wykonać je nie wcześniej niż 4 i nie później niż 7 dni przed planowaną wizytą. Pacjent ma obowiązek dostarczyć wyniki badań co najmniej 2 dni przed datą wizyty lekarskiej, tak, aby lekarz mógł zapoznać się z tymi wynikami.

 8. Przełożenie wizyty wiąże się z koniecznością wykonania nowych badań, poprzedzających wizytę, odpowiednio w terminach, określonych w ust. 7.

§ 11

Relacje pacjentów, lekarzy i personelu pomocniczego powinien cechować wzajemny szacunek, zrozumienie oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm postępowania.

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek

§ 12

 1. Zakład leczniczy dysponuje jednym gabinetem lekarskim, który jest miejscem wykonywania przez lekarzy specjalistów indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy
  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
  , którym gabinety te mogą być udostępnione na podstawie stosownych umów. Lekarze specjaliści udzielają świadczeń zdrowotnych we własnym imieniu i na własne ryzyko, podlegając ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu wykonywania praktyki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 2. W przypadku skierowania pacjenta na badania, których Spółka nie wykonuje, lekarz powinien udzielić pacjentowi informacji, w jakim miejscu są świadczone tego typu usługi.

§ 13

Do zadań lekarzy specjalistów o których mowa w § 12 ust. 1 należą w szczególności:

 1. diagnostyka pacjentów,

 2. udzielanie porad lekarskich,

 3. zlecania badań diagnostycznych,

 4. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 5. kierowanie na konieczne konsultacje medyczne,

 6. działania profilaktyczne,

 7. udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach i stanach zagrożenia życia,

 8. w razie konieczności leczenia pacjenta w podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych usług medycznych, kierowanie pacjenta do właściwej jednostki z uwzględnieniem jego życzenia w tym zakresie,

 9. informowanie pacjentów do jakich lekarzy specjalistów nie jest wymagane skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 10. znajomość przepisów prawa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

 11. przestrzeganie wszelkich regulaminów obowiązujących w Spółce, w tym również przepisów bhp i ppoż,

 12. przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej oraz zasad etyki zawodowej,

 13. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 14. udział w szkoleniach i naradach,

 15. pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 16. wykonywanie innych czynności zleconych w stosownych umowach przez NOVA CLINIC.

§ 14

Do zadań pielęgniarek zatrudnionych w NOVA CLINIC należą w szczególności:

 1. realizowanie prac związanych z organizacją pracy w gabinecie lekarza,

 2. wykonywanie pomiarów podstawowych czynności życiowych,

 3. konserwacja oraz przygotowanie sprzętu i materiałów do sterylizacji,

 4. w razie konieczności asystowanie w czasie badań lekarskich,

 5. udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i stanach zagrożenia życia,

 6. odpowiednia gospodarka lekami i sprzętem medycznym,

 7. realizowanie funkcji promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

 8. sporządzania zamówień na leki, materiały medyczne i środki czystości oraz sprawowanie nadzoru na prawidłowym ich pobieraniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem,

 9. znajomość obowiązujących przepisów w zakresie powierzonego odcinka pracy,

 10. przestrzeganie wszelkich regulaminów obowiązujących w NOVA CLINIC w tym również przepisów bhp i ppoż,

 11. przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej oraz zasad etyki zawodowej,

 12. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 13. udział w szkoleniach i naradach,

 14. pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 15. wykonywanie wszelkich prac zleconych przez NOVA CLINIC.

§ 15

Do zadań osób zatrudnionych w rejestracji NOVA CLINIC należą w szczególności:

  1. prowadzenie rejestracji pacjentów zapewniające maksymalne wykorzystanie możliwości NOVA CLINIC w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

  2. dbałość o pacjenta w zakresie korzystania z usług NOVA CLINIC,

  3. dbałość o dokumentację znajdującą sie w NOVA CLINIC, pomoc przy archiwizowaniu dokumentów,

  4. znajomość obowiązujących przepisów w zakresie powierzonego odcinka pracy,

  5. przestrzeganie wszelkich regulaminów obowiązujących w NOVA CLINIC w tym również przepisów bhp i ppoż,

  6. przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy wynikających z przepisów prawa i zawartych umów oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

  7. udział w szkoleniach i naradach,

  8. pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

  9. wykonywanie wszelkich prac zleconych przez NOVA CLINIC.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 16

 1. Dokumentacja medyczna w NOVA CLINIC udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.
  o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
  (Dz.U.2019.1127 z późniejszymi zmianami), to jest:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 5. na informatycznym nośniku danych.

2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej NOVA CLINIC nie pobiera opłat.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą

§ 17

 1. Spółka realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki i ciągłości leczenia pacjentów, w szczególności z lekarzami o których mowa w § 12 ust. 1.

 2. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych odbywa się w ramach porozumień oraz podpisanych umów.

 3. Spółka na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty o zakresie udzielanych świadczeń medycznych oraz możliwościach diagnostycznych.

Postanowienia końcowe

§ 18

 1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

_______________________________

Lucyna Rodzeń – członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji NOVA CLINIC spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie będącej komplementariuszem NOVA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Leszno, dnia 19 grudnia 2019 r.

Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas jest największym źródłem dobrego samopoczucia

Hipokrates

Fakty z działalności kliniki

Zadowolonych klientów​
Wykonanych zabiegów​
Usuniętych żylaków
Specjalistyczne urządzenia

zadzwoń i umów się

788 212 166​

Nasz adres

NOVA CLINIC LESZNO S. Z O.O. SP. K.

ul. 17 Stycznia 23

64-100 Leszno