program lojalnościowy

Lubisz dostawać prezenty?

My lubimy je dawać, dlatego uruchamiamy Program Lojalnościowy! 

Korzystając z usług Nova Clinic Leszno możesz zbierać punkty i wymieniać je następnie na WARTOŚCIOWE UPOMINKI.

program lojalnosciowy Nona Clinic

1 zł

Każde 1 zł wydane na usługi oferowane w Nova Clinic to 1 punkt w programie lojalnościowym.

5 zł

Każde 5 zł wydane na oferowane w naszej klinice kosmetyki to 1 punkt w programie.

Opinia

Wystawienie opinii klinice na Facebooku - 50 punktów.

Polecenie

Polecenie usług kliniki lub zabiegu znajomym - 500 punktów.

program lojalnościowy Nova Clinic
program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
Promocje nie łączą się.

II. UCZESTNICTWO

Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
Bon do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia.
Bon do wykorzystania jedynie na zabiegi KOSMETOLOGICZNE.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas jest największym źródłem dobrego samopoczucia

Hipokrates

zadzwoń i umów się

788 212 166​

Nasz adres

NOVA CLINIC LESZNO S. Z O.O. SP. K.

ul. 17 Stycznia 23

64-100 Leszno