regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE- REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W NOVA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

(wersja obowiązująca od dnia 20 listopada 2020 r.)

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich KLIENTÓW NOVA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. z siedzibą w Lesznie.

 2. Niniejszy Regulamin ma formę Ogólnych Warunków Umownych i wiąże również w przypadku braku złożenia podpisu pod jego treścią.

 3. Regulamin jest opublikowany w poczekalni NOVA CLINIC oraz na stronie internetowej www.novaclinicleszno.pl

§ 2

Słowniczek

Niżej wymienione określenia mają następujące znaczenie:

NOVA CLINIC- NOVA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. z siedzibą
w Lesznie, zwanej dalej NOVA CLINIC lub KLINIKĄ

KLIENT- każda osoba, korzystająca z USŁUG NOVA CLINIC lub przebywająca w lokalu NOVA CLINIC lub zapisująca się na WIZYTĘ celem skorzystania USŁUG NOVA CLINIC, jak również osoba dokonująca zakupu takich USŁUG lub zakupu bonu, vouchera lub zaproszenia oraz osoba posiadająca bon, voucher lub zaproszenie;

USŁUGI- wszelkie USŁUGI, świadczone przez NOVA CLINIC, w tym świadczenia zdrowotne oraz usługi kosmetyczne;

WIZYTA- pobyt w KLINICE, podczas którego realizowane są USŁUGI.

§ 3

Godziny otwarcia, umawianie i odwoływanie WIZYT

 1. NOVA CLINIC świadczy USŁUGI od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00, a w sobotę
  w godzinach od 9:00 do 14:00. KLINIKA jest nieczynna w niedzielę i święta.

 2. Zmiany w godzinach otwarcia mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od NOVA CLINIC,
  w szczególności w przypadku absencji członka personelu lub z przyczyn losowych, w tym z powodu braku dostępu mediów.

 3. WIZYTY w NOVA CLINIC powinny być szczegółowo zaplanowane przez KLIENTA. Co do zasady NOVA CLINIC wykonuje tylko zaplanowane USŁUGI. NOVA CLINIC może wykonać niezaplanowane wcześniej USŁUGI tylko wtedy, jeśli istnieje taka możliwość organizacyjna i tylko jeśli WIZYTA kolejnego KLIENTA nie opóźni się w związku z wykonaniem dodatkowej USŁUGI.

 4. Wszystkie zapisy w NOVA CLINIC potwierdzane są przez personel KLINIKI dwukrotnie:

 1. pierwsze potwierdzenie:

– w przypadku zapisu osobistego- w dniu zapisu poprzez udzielenie informacji ustnej. Dodatkowo na życzenie KLIENTA przekazywana jest mu pisemna notatka z datą i godziną WIZYTY,

– w przypadku zapisu telefonicznego- personel KLINIKI podsumowując WIZYTĘ wymienia po kolei wszystkie USŁUGI, które mają być wykonane oraz potwierdza datę i godzinę WIZYTY;

b) drugie potwierdzenie: dzień przed WIZYTĄ NOVA CLINIC wysyła do KLIENTA SMS, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić WIZYTĘ lub ją odwołać. Jeśli NOVA CLINIC nie otrzyma potwierdzenia traktuje się tę WIZYTĘ jako potwierdzoną.

 1. KLIENT jest zobowiązany przybyć 5 minut przed WIZYTĄ, aby móc przygotować się do zaplanowanej USŁUGI, w szczególności wypełnić wymagane dokumenty. Jeśli konieczne jest znieczulenie, KLIENT jest zobowiązany przybyć 30 minut przed rozpoczęciem wykonywania USŁUGI.

 2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku wyrażenia zgody przez NOVA CLINIC, dopuszczalne jest spóźnienie KLIENTA bez konsekwencji skrócenia czasu wykonywania USŁUGI. Jednakże spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem USŁUGI o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. KLIENT zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego poinformowania NOVA CLINIC o spóźnieniu na umówioną WIZYTĘ.

 3. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) KLIENT musi liczyć się z odmową wykonania USŁUGI w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

 4. W razie rezygnacji z USŁUGI należy powiadomić obsługę NOVA CLINIC nie później niż 24 godziny przed planowaną WIZYTĄ.

 5. Osoba, która posiada karnet na USŁUGI, w przypadku rezygnacji z umówionej WIZYTY jest zobowiązana zawiadomić NOVA CLINIC o tym fakcie nie później 24 godziny przed planowaną WIZYTĄ. W razie braku takiego zawiadomienia, WIZYTA ta przepada i pomniejsza odpowiednio ilość USŁUG, dostępnych w ramach karnetu.

 6. W przypadku, gdy wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych badań przed WIZYTĄ, KLIENT zobowiązany jest wykonać je nie wcześniej niż 4 i nie później niż 7 dni przed planowaną WIZYTĄ. KLIENT ma obowiązek dostarczyć wyniki badań co najmniej 2 dni przed datą WIZYTĄ, tak, aby personel mógł zapoznać się z wynikami.

 7. Przełożenie WIZYTY wiąże się z koniecznością wykonania nowych badań, poprzedzających WIZYTĘ, odpowiednio w terminach, określonych w ust. 10.

 8. Rezerwacja terminu na wykonanie usługi, wiąże się z koniecznością uiszczenia zadatku w wysokości 10% ceny zabiegu na wskazany podczas rezerwacji numer rachunku bankowego lub w klinice w formie gotówki lub płatności kartą. Jeśli do zabiegu pozostało 4 lub mniej niż dni roboczych, to wpłata musi wpłynąć na rachunek bankowy odbiorcy najpóźniej na 48 godzin przed wykonaniem usługi.

 9. Brak wpływu zadatku w terminie określonym w ust. 12 oznacza automatyczne wygaśnięcie rezerwacji terminu. Wpłaty z przekroczeniem terminu będą akceptowane tylko w przypadku dostępności zarezerwowanego terminu wykonania usługi.

 10. W przypadku odwołania rezerwacji usługi, w przypadku braku stawienia się przez KLIENTA
  w zarezerwowanym terminie wykonania usługi, jak również w razie braku wykonania usługi z jakichkolwiek przyczyn, dotyczących klienta lub pacjenta, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 11. W przypadkach wykonania usługi w zarezerwowanym terminie, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny USŁUGI. Za zgodą NOVA CLINIC zadatek może być przeniesiony na poczet ceny innego zabiegu.

 12. Dowód wpłaty zaliczki zostaje wydany na wizycie w dniu wykonania zabiegu. W przypadku rezygnacji
  z zabiegu, można go odebrać osobiście w siedzibie firmy.

§ 4

Bony, vouchery, zaproszenia 

 1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w NOVA CLINIC są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby. Są one przypisane do systemu informatycznego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem terminu ważności.

 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.

 3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

 4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą NOVA CLINIC, mogą być przepisane na inną osobę.

 5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi.

 6. Osoba obdarowana może dopłacić do bonu, vouchera lub zaproszenia by skorzystać z USŁUG o wyższej cenie.

 7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane USŁUGI, oferowane przez NOVA CLINIC, do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

 8. Integralną częścią bonów, voucherów, zaproszeń jest niniejszy regulamin.

 9. W przypadku wykupienia pakietu zabiegów, termin wykorzystania wykupionych zabiegów wynosi 3 miesiące od dnia ich zakupu.

§ 5

Zakup kosmetyków

 1. Produkty dostępne na miejscu w NOVA CLINIC nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.

 2. NOVA CLINIC nie przyjmuje zwrotów kosmetyków.

 3. W braku dostępności kosmetyku na miejscu istnieje możliwość zamówienia takiego produktu. Czas oczekiwania wynosi wówczas ok. 1 tygodnia. KLIENT jest zobowiązany odebrać kosmetyk w terminie 7 dni, licząc od daty przekazania mu informacji o jego dostępności. Brak odbioru kosmetyku we wskazanym terminie skutkuje wystawieniem produktu do sprzedaży ogólnej.

§ 6

Strefa ciszy

 1. Budynek NOVA CLINIC podzielony jest na dwie strefy:

  1. głośną, obejmującą recepcję, w której można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne, dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,

  2. cichą-usługową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów oraz urządzeń mogących zakłócić ciszę.

 1. Na terenie NOVA CLINIC obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

 2. Na terenie NOVA CLINIC obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 3. Zaleca się nie przychodzenie na WIZYTĘ z małym dzieckiem, mogącym zakłócić ciszę i relaks innych KLIENTÓW oraz personelu. W NOVA CLINIC znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. NOVA CLINIC nie ponosi odpowiedzialności za pobyt ani pozostawienie dzieci bez opieki na terenie obiektu.

 4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

 5. KLIENT ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym za uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w NOVA CLINIC.

 6. NOVA CLINIC nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

§ 7

Standard obsługi

 1. Wszystkie USŁUGI są realizowane z właściwą starannością.

 2. W NOVA CLINIC zapewniamy:

 1. bezpieczny sprzęt i urządzenia,

 2. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia,

 3. ściśle wyselekcjonowany personel,

 4. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

 5. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,

 6. różne formy płatności: gotówka, karta płatnicza, mediraty,

 7. pełną odpowiedzialność za nasze działania,

 8. szacunek i spełnianie niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

 1. W razie braku zgody na wykonanie zdjęć KLIENTA, dokumentujących zabieg, KLIENT informuje o tym KLINIKĘ w formie pisemnej.

 2. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia KLIENTA personel może odmówić wykonania USŁUGI.

 3. NOVA CLINIC nie ponosi odpowiedzialności za brak wystąpienia pożądanych efektów USŁUG, o ile zostały one wykonane prawidłowo i zgodnie ze sztuką.

§ 8

Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia z USŁUG NOVA CLINIC klienci proszeni są o poinformowanie managera NOVA CLINIC, co umożliwi analizę przypadku i wdrożenie niezbędnych działań.

 2. Wskazane jest, aby w przypadku zastrzeżeń Klienci zgłaszali reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 2 dni od wykonania USŁUGI oraz nie później niż w terminie
  5 godzin od momentu wystąpienia takich objawów.

 3. Wskazane jest, aby KLIENCI wykonujący manicure/pedicure zgłaszali reklamację do 5 dni.

 4. Wszelkie reklamacje należy składać w rejestracji NOVA CLINIC osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.

 5. Każda reklamacja jest rozstrzygana w terminie do 14 dni.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z oferty NOVA CLINIC oznacza akceptację niniejszego regulaminu bez konieczności jego podpisywania. Każdy KLIENT ma prawo do wglądu do niniejszego regulaminu, cennika USŁUG
  i certyfikatów uzyskanych przez pracowników bądź osoby współpracujące.

 2. Kontakt z NOVA CLINIC jest możliwy w formie pisemnej na adres spółki, tj. ul. 17 stycznia 23, 64-100 Leszno, telefoniczny pod numerem 788 212 166 oraz e-mail klinika@novaclinicleszno.pl

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

_______________________________

NOVA CLINIC

Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas jest największym źródłem dobrego samopoczucia

Hipokrates

Fakty z działalności kliniki

Zadowolonych klientów​
Wykonanych zabiegów​
Usuniętych żylaków
Specjalistyczne urządzenia

zadzwoń i umów się

788 212 166​

Nasz adres

NOVA CLINIC LESZNO S. Z O.O. SP. K.

ul. 17 Stycznia 23

64-100 Leszno